Przejdź do treści

Polityka prywatności

W polityce prywatności Lacembi zebrane zostały najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze Lacembi danych osobowych Użytkownika (dalej dane) a także o plikach cookies, które są wykorzystywane przez witrynę lacembi.com t.j. sklep internetowy (dalej sklep) i blog. W zarządzaniu danymi stosujemy się do wytycznych Unii Europejskiej zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (dalej RODO).

Adres strony internetowej firmy Lacembi to: https://lacembi.com.

Właścicielem Lacembi a co za tym idzie Administratorem Danych Osobowych jest Katarzyna Byk wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą Katarzyna Byk – Pracownia Rękodzielnicza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Działalność jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 578 284 58 94 i pod numerem REGON 521 121 513. Działalność prowadzona jest pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 52/44, 30-074 Kraków.

Podstawa prawna

Dane osobowe zbierane przez Lacembi za pośrednictwem sklepu i bloga są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zbierane dane i powód ich zbierania

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie.

Do danych, które są zbierane i przetwarzane należą: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj); adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Dodatkowo mogą być pobierane informacje o adresie IP Twojego komputera, o zewnętrznym adresie IP dostawcy Internetu, nazwie domeny, rodzaju przeglądarki, czasie dostępu, typie systemu operacyjnego, danych nawigacyjnych, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydujesz się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w serwisie.

Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach: rejestracji, utworzenia, utrzymania i zarządzania indywidualnym kontem w sklepie; składania zamówienia w sklepie; realizowania zamówień; kontaktu związanego z realizowaniem umowy; korzystania z usługi formularza kontaktowego w sklepie; ułatwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług; ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody; przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). .

Przekazanie danych do Lacembi jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem sklepu. Niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta, a co za tym idzie złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Komu udostępniane są dane osobowe i jak długo są przechowywane

Twoje dane przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Lacembi przy prowadzeniu sklepu. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe są to m.in. dostawcy: hostingu, księgowi, systemu do marketingu, systemu do analizy ruchu w sklepie, systemu do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Jak również z dostawców, którzy administrują danymi m.in.: operator usług płatności elektronicznych oraz bankowych, podmioty świadczące usługę dostarczenia zakupionych przedmiotów. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w Europie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

W przypadku skierowania żądania Lacembi udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki cookies

Lacembi korzysta z plików cookies (ciasteczek), które: są zapisywane w pamięci urządzenia z którego korzysta Użytkownik do przeglądania witryny; umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji witryny Lacembi; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

Ciasteczka wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o aktywności Użytkownika (logowanie, dodawanie produktów do koszyka, sortowanie produktów); statystycznym (anonimowe informacje o ruchu na stronie); marketingowym; udostępniania funkcji sklepu.

Użytkownik może sam zarządzać ciasteczkami z poziomu przeglądarki. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dla nich dostęp do urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji nie wszystkie funkcje sklepu będą działały poprawnie (niektóre wymagają plików cookies). Aby dowiedzieć się jak zarządzać ciasteczkami, skorzystaj z pliku pomocy przeglądarki.

Witryna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Lacembi nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzielił Lacembi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania lecz nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Lacembi zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Nie pociąga to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji może jednak uniemożliwić korzystanie ze sklepu.

Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie.

Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik może żądać usunięcia wszystkich lub wybranych danych w następujących sytuacjach: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofanie konkretnej zgody; rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych; dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; nałożono prawny obowiązek usunięcia danych przez Unię Europejską lub inny kraj któremu podlega Lacembi. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Lacembi może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub innego kraju, któremu Lacembi podlega.

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zgłosić żądanie w następujących sytuacjach: niezgodność przetwarzania z prawem, dane nie są niezbędne do celów dla których zostały zebrane, wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystania danych, wątpliwości co do prawidłowości zebranych danych osobowych. Zgłoszenie żądania, wpłynie na korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać od Lacembi potwierdzenie czy i jak przetwarza Twoje dane. Użytkownik może też uzyskać kopię swoich danych.

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych może przesłać dane Użytkownikowi, który sam przesłe je do innego administratora danych. Administrator może też przesłać je bezpośrednio do wybranego przez Użytkownika administratora.

Każde żądanie postaramy się spełnić niezwłocznie. Administrator pozwala sobie zarezerwować jednak maksymalny czas miesiąca. W przypadku niemożliwości przetworzenia żądania w tym czasie poinformuje Użytkownika o tym, poda najprawdopodobniejszy czas i wytłumaczy przyczyny przedłużenia przetwarzania.

Użytkownik ma prawo kierować do Lacembi skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia swoich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Podczas rejestracji konta w sklepie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Hasło można zmienić w późniejszym czasie.

Informacje dodatkowe

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym zostaniesz poinformowany. Data ostatniej modyfikacji to 05.04.2022.